Het ABC van de school

Op deze site hebben wij u over veel zaken geïnformeerd. Een aantal praktische zaken vindt u op deze pagina in de vorm van een abc.

A

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden van nieuwe leerlingen van gezinnen die reeds onze school bezoeken kan middels het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier.
Voor het aanmelden van kinderen uit nieuwe gezinnen verzoeken we u vriendelijk een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek op onze school.

Absent melden

Ziekmelding kunt u doen via een berichtje op de Parro of een middels een telefoontje.

 

 

Allergieën

Mocht er spraken zijn van een allergie bij uw kind, dan vernemen we dat graag zodat we daar rekening mee kunnen houden.

V

Verlof aanvragen

Andere absent meldingen zoals vrij vragen  kan via onze website en persoonlijk bij onze directie.

Vakantierooster

Het vakantierooster kunt u vinden in de schoolgids.

Ook kunt deze vinden in de agenda op de site.

Verzuim

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar Gemeente Ede.

Voetbaltoernooi

Onze school doet mee aan het lokale schoolvoetbaltoernooi.

VVE

We werken samen met onze peuterspeelzaal “Benjamin”. Deze peuterspeelzaal is een officiële VVE speelzaal. Dat houdt in dat zij werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

In de niveaugroepen 1 t/m 4 wordt extra hulp ingezet voor taal- en spraakontwikkeling.

Vreedzame school

Op De Wegwijzer streven wij naar een omgeving waar ieder kind zich veilig voelt, zich op zijn plek voelt en zich kan ontwikkelen.

Wij gebruiken hierbij als hulpmiddel het programma  “De Vreedzame School”.

Vertrouwenspersoon

Op De Wegwijzer is een contactpersoon waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naartoe kan gaan.  Het spreekt vanzelf dat ieder gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.

De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie.

vertrouwenspersoon Wegwijzer: Mariëlle Mak
vertrouwenspersoon klachtencommissie Extern: Dhr J van der Steege, tel 0318 482700

landelijke klachtencommissie: tel 070 3861697

B

Bestuur

Onze scholen vallen onder het gezag van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Lunteren. Voor meer informatie: http://www.smdb-lunteren.nl

Bezoek tandarts, huisarts of specialist

Bezoek aan de tandarts, huisarts, specialist of anderszins bij voorkeur buiten de reguliere schooltijden.  Mocht dit onverhoopt toch onder schooltijd vallen dan graag melden bij de groepsleerkrachten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Binnen onze vereniging bieden we zelf BSO aan op De Wegwijzer.

Heeft u vragen, dan kan u op onze website verder kijken bij het kopje ‘Kinderopvang’

Burgerschapsvorming

Op onze school besteden we aandacht aan burgerschapsvorming.

C

Centrum voor Jeugd en Gezin

Onze schoolmaatschappelijk werker is Andries Kuiper.
Hij is te bereiken op 06 – 464 42 855 of middels mailadres akuiper@opella.nl.

Communicatie

We staan een open communicatie voor.  Mocht u over wat dan ook van gedachten willen wisselen, aarzel dan niet met de desbetreffende persoon een afspraak te maken.

Conciërge

Onze school heeft een conciërge, t.w. Gijs Harthoorn. Hij is op woensdag en donderdag op onze school aanwezig.

Corona

Hieronder vindt u de richtlijnen van het RIVM, waar we ons aan confirmeren.

poster 

Website RIVM, betrekking kinderen en basisonderwijs

 

D

Dammen

Onze school doet jaarlijks mee aan het schooldamtoernooi dat georganiseerd wordt door de plaatselijke damvereniging D.E.S.  Alle kinderen mogen meedoen.

Doubleren

We staan een ononderbroken ontwikkeling door voor onze leerlingen. Dat betekent dat zitten blijven in principe zo weinig mogelijk voorkomt. Kinderen kunnen wel switchen van niveau (lager of hoger, afhankelijk van hun prestaties).

E

Eten en drinken

Voor de pauze of tussen de middag kunt u uw kind eten en drinken meegeven. In de kleine pauze eten de kinderen een gezond tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag. Op die dag mogen de kinderen iets anders als tussendoortje.

Excursies

Gedurende het cursusjaar gaan groepen op excursie of schoolreis. U krijgt hierover informatie van de leerkrachten.

F

Foto's

Er worden op onze school veel foto’s gemaakt. Aan het begin van het jaar vragen we uw toestemming tot het plaatsen van foto’s, waarop uw kind/kinderen te zien is/zijn. Het komt soms voor dat mensen veranderen van mening en alsnog toestemming willen geven. Dit kan altijd. Het omgekeerde overigens ook.

U kunt uw AVG instellingen zelf aanpassen via de Parro.

G

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze scholen hebben een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  Deze wordt gevormd door leden uit de afzonderlijke medezeggenschapsraadleden van de scholen.

De leden van onze school die zitting hebben in de GMR zijn:

Hendrik Vlastuin (leerkracht)

Reinier van Eijsden (ouders)

Gym

Onze leerlingen sporten:

Groep 1 en 2: Alleen gymschoenen
Groep 3 t/m 8: In gymkleding en dragen gymschoenen.

Wilt u zorgdragen voor passende gymkleding?

I

Internetgebruik

Internetgebruik is toegestaan, mits dit valt binnen het onderwijsaanbod.

Vrij surfen is dus niet toegestaan.

Inzamelen

Naast oud papier zamelen we  oude batterijen in.

In de school staat een ton waarin dit gedeponeerd kan worden.

J

Jarig en dan .... trakteren

Natuurlijk mogen kinderen hun klasgenoten trakteren als ze jarig zijn. Met een felicitatiekaart mogen ze met een paar klasgenoten de groepen langs. Gezonde traktaties zouden natuurlijk fijn zijn.

De onderbouw mag de leerkrachten van de onderbouw trakteren, de bovenbouw trakteert ook de leerkrachten van de bovenbouw.

Verder verzoeken wij u om vanuit pedagogisch oogpunt uitnodigingskaarten niet te verspreiden binnen school of op het schoolplein.

K

Klachtenregeling

Onze school hanteert een klachtenregeling. Op verzoek kunnen we u  een kopie van dit document ter beschikking stellen.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs bewaken we o.a. door het afnemen van landelijk genormeerde toetsen, de zogenaamde CITO-toetsen. Resultaten van deze toetsen en andere worden geanalyseerd en daar waar nodig acties ter verbetering van resultaten in gang gezet. Hierin spelen beide kwaliteitscoördinatoren naast de overige teamleden, een grote rol.

L

Lestijden

Wij hanteren het continuroostermodel:

Groep 1 t/m 4: maandag t/m vrijdag
8.30 – 14.30 uur
woensdag en vrijdag tot 12.30 uur

Groep 5 t/m 8: maandag t/m vrijdag
8.30 – 14.30 uur
woensdag tot 12.30 uur

M

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Drie leden zijn ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van onze school en drie teamleden.

De drie leden van het team zijn:

Mariëlle Mak (voorzitter)

Hendrik Vlastuin

Anne-Jeth van de Haar

De oudergeleding bestaat uit:

Wim Snellen

Reinier van Eijsden

Ineke Bijl (secretares)

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode
Op onze school hanteren wij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als wij signalen hebben of vermoedens dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Wij hebben zorgplicht om de meldcode via een stappenplan te hanteren en uit te voeren. De meldcode bestaat in het kort uit de volgende 5 stappen:
1. Signalen in kaart brengen
2. Bespreken met de aandachtsfunctionaris Meldcode en/of anoniem advies vragen Veilig Thuis
3. Gesprek met ouders en/of leerling over de signalen
4. Afwegen of hulp gewenste situatie op gaat leveren (evt. advies vragen bij Veilig Thuis) of doorgaan naar stap 5
5. Melding doen bij Veilig Thuis
Als school kunnen wij geen anonieme melding doen. Dat wil zeggen dat wij in het uiterste geval melding zullen doen bij Veilig Thuis, maar we doen dit altijd met medeweten van ouders.
Het basismodel voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het Primair Onderwijs is te vinden op www.meldcode.nl. Relevante en bondige achtergrondinformatie is te vinden op www.protocolkindermishandeling.nl onder “protocol”. Ook kan meer informatie over de meldcode en het afwegingskader worden gevonden op de informatiepagina van Rijksoverheid.nl, in de Toolkit
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111 (lokaal tarief).

Hier vindt u ons protocol Meldcode.

O

Ongevallen- en incidentenregistratie

Op onze school registreren we ieder ongeval en incident. We proberen daar waar nodig in en om de school de situatie aan te passen omdat we een veilige school willen zijn.

Ouderbijdrage

Bij inschrijving van leerlingen bij ons op school wordt gevraagd of u bereid bent deze vrijwillige bijdrage te voldoen.

U geeft dit op het inschrijfformulier aan. Dit geldt dan als overeenkomst tot de betaling van de ouderbijdrage.

Met deze vrijwillige ouderbijdrage kan er ten behoeve van uw kind(-eren) wat extra’s gedaan en/of gekocht worden. O.a. voor Kerst, Koningsdag, 5 december, excursies, schoolreizen, schaatsen, schoolvoetbal e.d. Per gezin is het richtbedrag €25,00 per kind per cursusjaar. Wij willen u erop wijzen, dat deze ouderbijdrage geheel vrijwillig is. U bent dus nergens toe verplicht.

Oudercommissie/contactpersonen

Elke groep heeft “klassenouder(s)” die samen de oudercommissie vormen. Twee leerkrachten coördineren deze commissie.

De taak van de oudercommissie is het bevorderen van de relatie tussen ouders en school bij het verlenen van ondersteunende werkzaamheden bij binnen- en/of buitenschoolse activiteiten.

P

Paasviering

We vieren het Paasfeest jaarlijks met ouders en leerlingen in de Maranathakerk te Lunteren.

Pesten

Pesten is natuurlijk niet altijd te voorkomen maar als team willen wij ons inspannen dit te voorkomen.

In de groepen wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Indien nodig werken wij met met het anti-pestprotocol. Tevens wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen en proberen we sociale vaardigheden te stimuleren. Dit alles om samen een fijne, leerzame maar bovenal pestvrije schoolperiode voor iedere leerling te realiseren.

Pleinwacht

In de kleine pauze en voor aanvang schooltijd houden leerkrachten bij toerbeurt toezicht op ons schoolplein.

In de lunchpauze maken we gebruik van ouders, zodat wij als leerkrachten een half uur een eetpauze kunnen hebben.

Plusklas

De scholen van onze vereniging beschikken ook over een “Plusklas” voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Deze lessen vinden op dinsdag plaats op De Bron. Voor meer informatie aangaande criteria verwijzen we u naar schoolgids of website van de vereniging.

Privacy

De AVG is ook op onze school van toepassing, waarmee uw privacy dus gewaarborgd is.

Psalmrooster

Iedere week leren de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 de psalm van de week. Welke psalm dit is, is te vinden in het psalmrooster, deze is aan het begin van het schooljaar meegegeven naar huis.

 

U kunt de psalm ook terug vinden in onze weekbrieven.

 

 

R

Rapport

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee.  N.a.v. de rapporten krijgt u een uitnodiging voor een gesprek, de tienminutengesprekken.

S

Secretaresse

Op woensdag- en vrijdagmorgen is onze secretaresse, Martina Goor aanwezig op onze school.

Schoolavonden

Er zijn diverse schoolavonden zoals:
-Startgesprekken;
-Informatieavond bij aanvang schooljaar;
-Startfeest;
-Tienminutengesprekken n.a.v. het rapport (twee keer per cursusjaar);
-Kerstviering;
-Kijkavond n.a.v. het project.
-Kwartiergesprekken i.v.m. de aanmelding voortgezet onderwijs.
-Afscheidsavond groep 8.

Schoolgids

In de schoolgids treft u alle informatie aan met betrekking tot onze school. U kunt de schoolgids downloaden op onze website. Zie hiervoor de homepagina (onderaan).

Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u ons schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Schoolreizen

Jaarlijks gaan onze groepen op schoolreis.
Groep 8 gaat i.p.v. de schoolreis op kamp.

Schoolkamp

Jaarlijks gaan de leerlingen van groep 8 drie dagen op schoolkamp.

Scholenbezoek voortgezet onderwijs

Groep 8 bezoekt diverse vormen voor voortgezet onderwijs.
We bezoeken dus niet alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze omgeving.

Sport- en/of speldag

Jaarlijks organiseren we een spelletjesdag. Meestal rond Koningsdag.

Schoolsportolympiade

De leerlingen uit de midden- en bovenbouw nemen deel aan de Schoolsportolympiade in Ede.

Studenten/stagiaires

Gedurende een cursusjaar treft u studenten aan op onze school.  Soms betreft het een maatschappelijke stage, studenten van de PABO of opleiding tot onderwijsassistent.

 

Wij zijn ook een erkende opleidingsschool SAM ( in samenwerking met de Driestar)

T

Toetsen

Op onze school worden methode- en landelijk genormeerde toetsen (CITO) afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden vermeld op het rapport.

Z

Zending

Op maandag zamelen we zendingsgeld in waarmee we diverse projecten en adoptiekinderen steunen.

Ook vinden er regelmatig acties plaatst om goede doelen te steunen.

U

Units

Op onze school werken we de meeste middagen rondom de zaakvakken thematisch en klas doorbrekend in units.

Unit 1 (groep 1-3), Unit 2 (groep 4-5) en Unit 3 (groep 6-8).

We werken met een geïntegreerde zaakvakmethode ‘Blink’