Het ABC van de school

Op deze site hebben wij u over veel zaken geïnformeerd. Een aantal praktische zaken vindt u op deze pagina in de vorm van een abc.

A

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden van nieuwe leerlingen van gezinnen die reeds onze school bezoeken kan middels het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier.
Voor het aanmelden van kinderen uit nieuwe gezinnen verzoeken we u vriendelijk een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek op onze school.

Absent melden

Dit kan natuurlijk altijd middels een telefoontje. U kunt de leerkrachten van de groep van uw kind ook middels het formulier ‘ziekmelden’ op de hoogte brengen. Dit formulier vindt u onder het kopje ‘contact’.

Allergieën

Mocht er spraken zijn van een allergie bij uw kind, dan vernemen we dat graag zodat we daar rekening mee kunnen houden.

B

Bestuur

Onze scholen vallen onder het gezag van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Lunteren. Voor meer informatie: http://www.smdb-lunteren.nl

Bezoek tandarts, huisarts of specialist

Bezoek aan de tandarts, huisarts, specialist of anderszins bij voorkeur buiten de reguliere schooltijden.  Mocht dit onverhoopt toch onder schooltijd vallen dan graag melden bij de groepsleerkrachten.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Wij hebben op onze school geen voor- of naschoolse opvang maar uitbesteed aan Partou kinderopvang Lunteren,
Kerkhoflaan 31,
6741 BN Lunteren,
0318 – 48 65 81

Wel bestaat de mogelijkheid tot overblijven tussen de middag, de zogenaamde TSO.  Meer leest u op onze website.

Burgerschapsvorming

Op onze school besteden we aandacht aan burgerschapsvorming.

C

Centrum voor Jeugd en Gezin

Onze schoolmaatschappelijk werker is Andries Kuiper.
Hij is te bereiken op 06 – 464 42 855 of middels mailadres akuiper@opella.nl.

Communicatie

We staan een open communicatie voor.  Mocht u over wat dan ook van gedachten willen wisselen, aarzel dan niet met de desbetreffende persoon een afspraak te maken.  Onze school heeft ook een aanspreekpunt vertrouwenspersoon.  Dit is …. aanwezig … en natuurlijk altijd bereikbaar middels telefoon of mail.

Conciërge

Onze school heeft een conciërge, t.w. Gijs Harthoorn. Hij is op woensdag en donderdag op onze school aanwezig.

Corona

Hieronder vindt u de richtlijnen van het RIVM, waar we ons aan confirmeren.

poster 

Website RIVM, betrekking kinderen en basisonderwijs

 

D

Dammen

Onze school doet jaarlijks mee aan het schooldamtoernooi dat georganiseerd wordt door de plaatselijke damvereniging D.E.S.  Alle kinderen mogen meedoen.

Doubleren

We staan een ononderbroken ontwikkeling door voor onze leerlingen. Dat betekent dat zitten blijven in principe niet voorkomt. Kinderen kunnen wel switchen van niveau (lager of hoger, afhankelijk van hun prestaties).

E

Eten en drinken

Voor de pauze of tussen de middag kunt u uw kind eten en drinken meegeven. In de kleine pauze eten de kinderen een gezond tussendoortje. De vrijdag is een koek-dag. Op die dag mogen de kinderen iets anders als tussendoortje.

Wilt u zorgdragen voor een deugdelijk (afsluitbare) verpakking?

Excursies

Gedurende het cursusjaar gaan groepen op excursie of schoolreis. U krijgt hierover informatie van de leerkrachten.

F

Foto's

Er worden op onze school veel foto’s gemaakt. Aan het begin van het jaar vragen we uw toestemming tot het plaatsen van foto’s, waarop uw kind/kinderen te zien is/zijn. Het komt soms voor dat mensen veranderen van mening en alsnog toestemming willen geven. Dit kan altijd. Het omgekeerde overigens ook.  Wilt u dit wel doorgeven aan onze secretaresse?

G

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze scholen hebben een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  Deze wordt gevormd door leden uit de afzonderlijke medezeggenschapsraadleden van de scholen.

De leden van onze school die zitting hebben in de GMR zijn:

Marjan van den Berkt – secretaris (leerkracht)

m.vandenberkt@smdb-lunteren.nl

Jochem Koudijs – voorzitter (ouder)

jochemkoudijs@hotmail.com

Gym

Onze leerlingen sporten in sportkleding en dragen sportschoeisel. Wilt u zorgdragen voor passende gymkleding?

I

Internetgebruik

Onze school maakt binnenkort gebruik van een snelle glasvezelverbinding. Internetgebruik is toegestaan, mits dit valt binnen het onderwijsaanbod. Vrij surfen is dus niet toegestaan.

Inzamelen

Naast oud papier zamelen we ook inktcartridges en oude batterijen in. In de school staan een doos en ton waarin dit gedeponeerd kan worden.

J

Jarig en dan .... trakteren

Natuurlijk mogen kinderen hun klasgenoten trakteren als ze jarig zijn. Met een felicitatiekaart mogen ze met een paar klasgenoten de groepen langs. Gezonde traktaties zouden natuurlijk fijn zijn.

Verder verzoeken wij u om vanuit pedagogisch oogpunt uitnodigingskaarten niet te verspreiden binnen school of op het schoolplein.

K

Klachtenregeling

Onze school hanteert een klachtenregeling. Op verzoek kunnen we u  een kopie van dit document ter beschikking stellen.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs bewaken we o.a. door het afnemen van landelijk genormeerde toetsen, de zogenaamde CITO-toetsen. Resultaten van deze toetsen en andere worden geanalyseerd en daar waar nodig acties ter verbetering van resultaten in gang gezet. Hierin spelen beide IB-ers, naast de overige teamleden, een grote rol.

L

Lestijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen op school van 8.40 uur – 12.00 uur en van 13.15 uur – 15.30 uur.

Op woensdag krijgen de kinderen les van 8.40 uur – 12.15 uur.

Op vrijdagmiddag is groep 1 tm 4 vrij.

M

Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Drie leden zijn ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van onze school en drie teamleden.

De drie leden van het team zijn:

Sanneke Doornenbal

Ina Schimmel (secretaris)

Marjan van den Berkt

De oudergeleding bestaat uit:

Jochem Koudijs

Dirk jan van Steenbergen

Anneke Kloosterman (voorzitter)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111 (lokaal tarief).

 

Hier vindt u ons protocol Meldcode.

O

Ongevallen- en incidentenregistratie

Op onze school registreren we ieder ongeval en incident. We proberen daar waar nodig in en om de school de situatie aan te passen omdat we een veilige school willen zijn.

Ouderbijdrage

Bij inschrijving van leerlingen bij ons op school wordt gevraagd of u bereid bent deze vrijwillige bijdrage te voldoen. U geeft dit op het inschrijfformulier aan. Dit geldt dan als overeenkomst tot de betaling van de ouderbijdrage. Met deze vrijwillige ouderbijdrage kan er ten behoeve van uw kind(-eren) wat extra’s gedaan en/of gekocht worden. O.a. voor Kerst, Koningsdag, 5 december, excursies, schoolreizen, schaatsen, schoolvoetbal e.d. Per gezin is het richtbedrag €22,00 per kind per cursusjaar. Wij willen u erop wijzen, dat deze ouderbijdrage geheel vrijwillig is. U bent dus nergens toe verplicht.

Oudercommissie/contactpersonen

Elke groep heeft “klassenouder(s)” die samen de oudercommissie vormen. Twee leerkrachten coördineren deze commissie. De taak van de oudercommissie is het bevorderen van de relatie tussen ouders en school bij het verlenen van ondersteunende werkzaamheden bij binnen- en/of buitenschoolse activiteiten.

Overblijven (TSO)

Er is tussenschoolse opvang (TSO) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt op de website van de school uw kinderen aanmelden in het menu “Overblijven”. U dient zich eenmalig te registeren. Daarna kan/kunnen uw kind(-eren) in voorkomende gevallen van het overblijven gebruik maken.

P

Paasviering

We vieren het Paasfeest jaarlijks met ouders en leerlingen in de Maranathakerk te Lunteren.

Pesten

Pesten is natuurlijk niet altijd te voorkomen maar als team willen wij ons inspannen dit te voorkomen.  In de groepen wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. Indien nodig werken wij met met het anti-pestprotocol. Tevens wordt er aandacht besteed aan omgangsvormen en proberen we sociale vaardigheden te stimuleren. Dit alles om samen een fijne, leerzame maar bovenal pestvrije schoolperiode voor iedere leerling te realiseren.

Pleinwacht

In de pauzes en voor aanvang schooltijd houden leerkrachten bij toerbeurt toezicht op ons schoolplein.

Plusklas

Plus klas De scholen van onze vereniging beschikken ook over een “Plus klas” voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Deze lessen vinden op woensdagmorgen plaats op De Bron. Voor meer informatie aangaande criteria verwijzen we u naar schoolgids of website van de school.

Privacy

De AVG is ook op onze school van toepassing, waarmee uw privacy dus gewaarborgd is.

Psalmrooster

iedere week leren de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 de psalm van de week. Welke psalm dit is, is te vinden in het psalmrooster

 

Psalmrooster 2018-2019 Scholen met de Bijbel te Lunteren

Zondag Onderbouw Bovenbouw
  2 september 146: 1 1: 4 (3)
9 september 9: 2 5: 1
16 september 17: 8 (7) 16: 1
23 september 32: 6 (3a) 17: 3(2)
30 september 66: 10 (7) 21: 5 (3)
7 oktober 2: 7 (4a) 23: 1
14 oktober 133: 3 24: 3
21 oktober 46: 6 (3a) 25: 3
28 oktober 62: 8 (7) 118: 10 (7)
4 november 9: 10 (5) 46: 4 (2) + Lutherlied
11 november 34: 11 (9) 26: 1
18 november 81: 12 (9) 30: 1
25 november 6: 2 32: 4(3)
2 december 8: 1 77: 7(4)
9 december 74: 16 (10) 27: 7
16 december Lofzang van Maria: 1 (L66:1) Lofzang van Zacharias: 1 (L67:1)
23 december Lofzang van Simeon: 1 (L68:1) Lofzang van Maria: 1 (L66:1)
30 december Lofzang van Zacharias: 5 (L67:3a) Lofzang van Simeon: 1 (L68:1)
6 januari 133: 3 67: 2
13 januari 81: 3 (2) 42: 5
20 januari 75: 4 43: 4
27 januari 136: 3 49: 1
3 februari 79: 7 (5a) 56: 5(4)
10 februari 87: 1 63: 2
17 februari 93: 4 65: 1
24 februari 96: 1 66: 4(3)
3 maart 74: 16 (10) 108: 1
10 maart 116: 3 (2) 68: 10(7)
17 maart 134: 1 72: 8(5)
24 maart 100: 2 69: 1
31 maart 101: 1 73: 12(9)
7 april 136: 4 (2) 22: 1
14 april Morgenzang: 7 51: 1
21 april 121: 4 75: 1
28 april 9: 1 33: 7 (5)
5 mei 17: 8 (7) 68: 10(7) + Wilhelmus
12 mei 124: 4 84: 3
19 mei 128: 4 (3a) 86: 3(2)
26 mei 131: 1 89: 1
2 juni 134: 2 47: 3 (2)
9 juni 140: 4 92: 2
16 juni 141: 2 95: 1
23 juni 144: 7 (6) 97: 1
30 juni 100: 4 98: 2
7 juli 72: 11 (7a) 99: 8
14 juli Avondzang: 7 103: 10(8)
21 juli 8: 9 (6) 105: 24(18)

(Nieuwe berijming)

Belangrijke data: 7 november dankdag – 13 maart biddag – 19 april Goede Vrijdag – 21/22 april Pasen – 30 mei Hemelvaartsdag – 9/10 juni Pinksteren

R

Rapport

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee.  N.a.v. de rapporten krijgt u een uitnodiging voor een gesprek, de tienminutengesprekken.

S

Secretaresse

Op dinsdag- en woensdagmorgen is onze secretaresse, Walenka Jansen aanwezig op onze school.

Schoolavonden

Er zijn diverse schoolavonden zoals:
-Startgesprekken;
-Informatieavond bij aanvang schooljaar;
-Gecombineerde Openingsactiviteit/Bedankavond;
-Tienminutengesprekken n.a.v. het rapport (twee keer per cursusjaar);
-Kerstviering;
-Kijkavond n.a.v. het project.
-Kwartiergesprekken i.v.m. de aanmelding voortgezet onderwijs.
-Avond afscheid groep 8.

Schoolgids

In de schoolgids treft u alle informatie aan met betrekking tot onze school. U kunt de schoolgids downloaden op onze website. Zie hiervoor de homepagina (onderaan).

Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u ons schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Schooltijden

Maandag: van 8.45-12.00 uur  en  van 13.15-15.30 uur
Dinsdag: van 8.45-12.00 uur  en  van 13.15-15.30 uur
Woensdag: van 8.45-12.15 uur
Donderdag: van 8.45-12.00 uur en van 13.15-15.30 uur
Vrijdag: van 8.45-12.00 uur  en van 13.15-15.30 uur

De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

Schoolreizen

Jaarlijks gaan onze groepen op schoolreis.
Groep 8 gaat i.p.v. de schoolreis op kamp.

Schoolkamp

Jaarlijks gaan de leerlingen van groep 8 vier dagen op schoolkamp.

Scholenbezoek voortgezet onderwijs

Groep 8 bezoekt diverse vormen voor voortgezet onderwijs.
We bezoeken dus niet alle scholen voor voortgezet onderwijs in onze omgeving.

Sport- en/of speldag

Jaarlijks organiseren we een spelletjesdag. Meestal rond Koningsdag.

Schoolsportolympiade

De leerlingen uit de midden- en bovenbouw nemen deel aan de Schoolsportolympiade in Ede.

Studenten/stagiaires

Gedurende een cursusjaar treft u studenten aan op onze school.  Soms betreft het een maatschappelijke stage, studenten van de PABO of opleiding tot onderwijsassistent.

T

Toetsen

Op onze school worden methode- en landelijk genormeerde toetsen (CITO) afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden vermeld op het rapport.

V

Vakantierooster

Het vakantierooster kunt u vinden in de schoolgids. Ook kunt deze vinden in de agenda op de site.

Verzuim

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar Gemeente Ede.

Voetbaltoernooi

Onze leerlingen mogen deelnemen aan het lokale schoolvoetbaltoernooi.

VVE

We werken samen met onze peuterspeelzaal “Benjamin”. Deze peuterspeelzaal is een officiële VVEspeelzaal. Dat houdt in dat zij werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. In de niveaugroepen 1 t/m 4 wordt extra hulp ingezet voor taal- en spraakontwikkeling.

Vreedzame school

Op De Wegwijzer streven wij naar een omgeving waar ieder kind zich veilig voelt, zich op zijn plek voelt en zich kan ontwikkelen. Wij gebruiken hierbij als hulpmiddel het programma  “De Vreedzame School”.

Vertrouwenspersoon

Op De Wegwijzer is een contactpersoon waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naartoe kan gaan.  Dit is juf Sanneke Doornenbal. Het spreekt vanzelf dat ieder gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De contactpersoon kan verwijzen naar de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie.

vertrouwenspersoon klachtencommissie: Dhr J van der Steege, tel 0318 482700

landelijke klachtencommissie: tel 070 3861697

Z

Zending

Op maandag zamelen we zendingsgeld in waarmee we diverse projecten en adoptiekinderen steunen. Ook vinden er regelmatig acties plaatst om goede doelen te steunen.

U

Units

Op onze school werken we ‘s middags rondom de zaakvakken thematisch en klas doorbrekend in units. Unit 1 (groep 1-3), Unit 2 (groep 4-5) en Unit 3 (groep 6-8). We werken met een geïntegreerde zaakvakmethode ‘Samen op aarde’ van Da Vinci.