Medezeggenschapsraad

Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Personeel en ouders kunnen invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.

De MR-leden behartigen richting het bestuur de specifieke belangen van hun school. Het bestuur heeft voor een aantal besluiten wettelijk hun advies of instemming nodig.  Denk aan financiële begroting, het personeelsbeleid etc.

In dat kader heeft het schoolbestuur de medezeggenschap zowel per school als bovenschools geregeld.

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) delen we graag informatie met u:
De MR vergadert ongeveer vijf keer in het jaar. In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. We denken mee over het beleid van de school. Over sommige onderwerpen mag de MR meebeslissen (ouderbijdrage, vakantierooster). Een deel van de vergadering krijgen we input vanuit de directie over de schoolontwikkelingen. Van de MR zit één leerkracht en één ouder in de GMR (Gemeenschappelijke MR).
We hopen elke nieuwsbrief kort iets te vertellen van wat er is besproken.
U kunt altijd uw vragen stellen, of een onderwerp inbrengen. U kunt uw vraag richten aan de secretaris (mr-dewegwijzer@smdb-lunteren.nl),  of een van de leden aanspreken.

Hieronder vindt u de samenstelling van de MR:

Personeelsgeleding:

Marielle Mak – Voorzitter – Hendrik Vlastuin – GMR lid –  Anne Jeth van de Haar – Algemeen lid

Oudergeleding:

Reinier van Eijsden – GMR lid –  Wim Snellen- Algemeen lid –    Ineke Bijl – Secretaris

Stukken

Jaarverslag 2022 2023

PDF Document 80 KB